Interešu konfliktu novēršana

Banka veic pasākumus interešu konfliktu identificēšanai un novēršanai, kas ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas laikā var rasties starp banku un Klientu, kā arī starp bankas Klientiem. Bankā ir apstiprināta Interešu konfliktu novēršanas politika, kura paredz:

  • darbības, lai novērstu vai kontrolētu informācijas apmaiņu starp bankas darbiniekiem, kuru darbībā pastāv interešu konflikta risks, ja šāda informācijas apmaiņa var kaitēt viena vai vairāku Klientu interesēm;
  • iekšējās kontroles sistēmu, lai īstenotu likuma prasību izpildi attiecībā uz bankas darbinieku personīgo darījumu ar finanšu instrumentiem ierobežojumiem un nodrošinātu, ka bankas darbinieki neveic personīgos darījumus pamatojoties uz iekšējo informāciju, kas personai ir pieejama, veicot darba pienākumus bankā, kā arī neiesaka trešajām personām veikt šādus darījumus un neatklāj trešajām personām iekšējo informāciju;
  • pasākumus, kas novērš vai ierobežo trešo personu neatbilstošu ietekmi uz ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanas gaitu;

Bankā ir izstrādātas un apstiprinātas procedūras, kas:

  • paredz papildu uzraudzību bankas darbiniekiem, kuru galvenie pienākumi ir darbību veikšana Klientu vārdā vai pakalpojumu sniegšana Klientiem vai kuri citādi pārstāv citas, tajā skaitā, bankas intereses un kuru intereses var nonākt konfliktā ar Klienta interesēm;
  • novērš tiešu saikni starp bankas darbinieku darbību, kas saistīta ar atšķirīgu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu un šo darbinieku atalgojumu vai gūstamajiem ienākumiem situācijā, kad interešu konflikts var rasties attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas procesā veiktajām darbībām;
  • novērš vai kontrolē bankas darbinieku vienlaicīgu vai secīgu iesaistīšanu dažādu ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanā, ja šāda iesaistīšana var vājināt interešu konfliktu pienācīgu pārvaldību;
  • paredz citas papildu procedūras un pasākumus, kuri ir nepieciešami, lai novērstu interešu konfliktu rašanos bankas darbinieku darbībā.

Pēc Klienta pieprasījuma banka nodrošina Klientam iespēju iepazīties ar bankas apstiprināto Interešu konfliktu novēršanas politiku un citām procedūrām.

Interešu konfliktu novēršanas politika