Informācija par Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu turēšanu

Banka glabā Klientu vērtspapīru portfeļus dematerializētā formā, autorizētā elektroniskā uzskaites sistēmā, kura atbilst vispārējiem grāmatvedības standartiem. Banka glabā Klientu īpašumā esošos vērtspapīrus nodalīti no bankas pašas īpašumā esošajiem vērtspapīriem. Banka veic finanšu instrumentu uzskaiti ar mērķi nodrošināt precīzu datu un kontu uzskaiti, kā arī veikt regulāras finanšu instrumentu korespondējošo kontu atlikumu saskaņošanas procedūras ar depozitāro pakalpojumu sniedzēju finanšu instrumentu uzskaiti.

Banka, nodrošinot Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu, var piesaistīt trešās personas, noslēdzot ar tām līgumu par finanšu instrumentu turēšanu – t.sk., arī šo trešo personu atvērtajos nominālajos kontos, kurā kopā tiek uzskaitīti vairāku Klientu finanšu instrumenti. Bankas atbildība par šādu trešo personu darbību vai bezdarbību vai sekām, ko rada šādu trešo personu maksātnespēja, ir paredzēta spēkā esošajos normatīvajos aktos. Iegādājoties ārvalstīs emitētos vērtspapīrus, Klientam jāapzinās, ka šādu vērtspapīru turēšana ietver papildu riskus, kas ir saistīti ar trešo personu, kuru turējumā atrodas vērtspapīri, iespējamo saistību neizpildi vai maksātnespēju, ka arī ārvalsts tiesību aktu un tirgus prakses piemērošanu. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu trešo personu uzskaitē esošiem vērtspapīriem un naudas līdzekļiem un no tiem izrietošām tiesībām, kā arī attiecībā uz šo trešo personu darbību un atbildību tiek piemēroti attiecīgās valsts tiesību akti un tirgus prakse, kas var atšķirties no Latvijas Republikas tiesību aktiem un tirgus prakses vērtspapīru turēšanā un ar vērtspapīriem saistītajās tiesībās.

Finanšu instrumentu rikojumu izpildes vietu saraksts