Obligāciju emisija

Obligācijas ir pievilcīgs investīciju instruments Klientiem, kuri izvēlas ilgtermiņa ieguldījumus ar stabiliem ienākumiem.

AS „Reģionālā investīciju banka” emitētas Obligācijas ir lielisks ilgtermiņa ieguldījuma veids, bez tam, investējot Obligācijās, jūs piedalāties bankas attīstībā.

2016. gada 6. janvārī, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome reģistrēja AS „Reģionālā investīciju banka” obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, kuras ietvaros banka var  izlaist Obligāciju publiskos piedāvājumus 20 milj. ASV dolāru apmērā.

Subordinēto Obligāciju emisijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, lai finansētu bankas pamatdarbību un palielinātu bankas subordinēto kapitālu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (Eiropas Savienības) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza Regulas (Eiropas Savienības) Nr. 648/2012 prasības.

Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Obligāciju piedāvājuma programmas pirmās subordinēto Obligāciju emisijas sērijas RIB SUBUSD-01/2016 galīgie noteikumi

Obligāciju piedāvājuma programmas trešās subordinēto Obligāciju emisijas sērijas RIB SUBUSD-03/2016 galīgie noteikumi

Obligāciju piedāvājuma programmas ceturtās subordinēto Obligāciju emisijas sērijas RIB SUBUSD-04/2016 galīgie noteikumi

Finanšu instrumentu pirkšanas-pārdošanas rīkojums