Ierosinājumi un sūdzības

Ja Klientam, sadarbojoties ar banku, ir radušās neskaidrības, jautājumi, sūdzības vai ierosinājumi, tai skaitā par kreditēšanas jautājumiem, aicinām sazināties ar banku sev ērtākajā veidā:

  • apmeklējot banku;
  • piezvanot mūsu Klienta Info Servisam: (+371) 67 359 000;
  • nosūtot e-pasta vēstuli uz: bank@ribbank.com;
  • nosūtot ziņojumu Internetbankā –> Sarakste –> Nosūtīt ziņojumu;
  • rakstot vēstuli un sūtot  pa pastu uz adresi: J. Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010;
  • nosūtot vēstuli pa faksu: (+371) 67 508 988.

Klientu sūdzības tiek pieņemtas un uz tām atbildēsim tikai rakstveidā. Sūdzībai jāsatur šāda informācija:

Ja sūdzības iesniedzējs ir fiziska persona:

  • vārds uzvārds, personas kods (dzimšanas datums), Klienta kods un/vai Klienta norēķinu konta numurs, iesnieguma datums un vieta, Klienta paraksts;
  • sūdzības būtība, norādot pēc iespējas detalizētāku informāciju par apstākļiem, kas  pamato sūdzību. Ja ir iespējams, tad sūdzībai jāpievieno arī  pamatojuma dokumenti.

Ja sūdzības iesniedzējs ir juridiska persona:

  • juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs, Klienta kods vai Klienta norēķinu konta numurs, iesnieguma datums un vieta, Klienta paraksta tiesīgas personas paraksts un zīmogs (ja tāds ir),
  • sūdzības būtība, norādot pēc iespējas detalizētāku informāciju par apstākļiem, kas pamato sūdzību. Ja ir iespējams, tad sūdzībai jāpievieno arī  pamatojuma dokumenti

Mēs apņemamies izskatīt rakstveidā iesniegto pieteikumu un sniegt atbildi piecpadsmit dienu laikā no sūdzības, jautājuma vai ierosinājuma saņemšanas brīža, ja vien normatīvie akti neparedz īsāku izskatīšanas termiņu. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā iekļauties nav iespējams, Bankai ir tiesības pagarināt jautājuma, ierosinājuma vai sūdzības izskatīšanas termiņu par 15 (piecpadsmit) dienām, iepriekš brīdinot par to klientu, izmantojot klienta izvēlēto informēšanas veidu. Atsevišķiem Bankas pakalpojumiem sūdzību izskatīšanas termiņi ir noteikti attiecīgā pakalpojuma noteikumos.

 

Gadījumā, ja bankas atbilde laicīgi nav saņemta vai tā neatbilst uzdotajam jautājumam, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību šādām iestādēm:

 

- Latvijas Komercbankas asociācijas ombudam saskaņā ar ombuda reglamentu un noteikumiem, Doma laukumā 8A, Rīgā, LV-1050, mājaslapa https://www.financelatvia.eu/ombuds/.

- Finanšu un kapitāla tirgus komisijai(www.fktk.lv).

- Latvijas Republikas tiesā vai starp Klientu un Banku noslēgtajā darījumu dokumentā, par kuru ir izcēlies strīds, norādītajā tiesā vai šķīrējtiesā.

- Klientam – Patērētājam - Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, interneta mājaslapa www.ptac.gov.lv. Sūdzību pieņemšanas, izskatīšanas un lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums.

 

 

Par bankuValūtas kursi

  Pērkam Pārdodam USD 1.1121 1.09 RUB 73.8283 67.4699 GBP 0.8956 0.8778 17.09.2019

Noguldījumu likmes

Termiņš   USD EUR 6 mēn   0.55 - 1 gads   1.25 0.75 5 gadi   2.00 1.00