23. mar. 2020

AS “Reģionālā investīciju banka” ir saņēmusi neatkarīgu revidentu ziņojumu un publicējusi auditēto konsolidēto un Bankas gada pārskatu par 2019. gadu.

Banka 2019. gadā turpināja veiksmīgi attīstīties saskaņā ar iepriekš apstiprināto stratēģiju. Viens no pamata attīstības elementiem 2019.gadā bija aktīvs Bankas biznesa modeļa transformācijas process, pārorientējot Bankas biznesu no nerezidentu segmenta apkalpošanas uz jaunu biznesa nišu – Latvijas un ES mazo un vidējo uzņēmumu (“MVU”) apkalpošanu ar fokusu uz Bankas pamata produktu – MVU kreditēšanu. Pārskata periodā Bankas tīrā peļņa sasniedza 2.99 miljonus euro, kas par 39% pārsniedz Bankas budžetā plānoto 2019.gada finanšu rezultātus.
Turpinājās arī darbs tādu mērķu sasniegšanai, kā Bankai pieņemama klientu bāzes riska nodrošināšana, NILLTFN kontroles sistēmas attīstība, optimāla administratīvo izdevumu apmēra sasniegšana un augsta atbilstības līmeņa saglabāšana visās darbības jomās.
Auditēts konsolidētais un Bankas gada pārskats ir pieejams šeit.