27. jūn. Arhīvs

Banka un FKTK ir noslēgušas administratīvo līgumu

No 2016. gada jūlija līdz 2017. gada maijam Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) veica virkni pārbaužu AS “Reģionālā investīciju banka” (Banka), kuru mērķis bija novērtēt Bankas iekšējās kontroles sistēmu un to, kā Banka pilda noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma, kā arī citu normatīvo aktu prasības šajā jomā. Pārbaužu rezultātā FKTK pret Banku uzsāka administratīvo procesu, kas 2017. gada 26. jūnijā noslēdzās ar vienošanos starp Banku un FKTK par administratīvā līguma noslēgšanu.

Pēdējo gadu laikā Banka aktīvi strādā pie procesu pilnveidošanas NILLTFN jomā, veicot nozīmīgu ieguldījumu informācijas sistēmu attīstībā, palielinot darbinieku skaitu un paaugstinot to kvalifikāciju, pārvērtējot biznesa riskus un pārskatot Klientu bāzi. FKTK lēmums par administratīvā līguma noslēgšanu ir loģisks minēto procesu noslēgums un apstiprina, ka Banka atbilst darbības standartiem, kas noteikti Latvijā un ES. Regulāro pārbaužu veikšana un vienošanos slēgšana ir standarta prakse attiecībās starp regulatoru un finanšu sistēmas dalībniekiem.

Bankas akcionāri un vadība ir pateicīgi FKTK par konstruktīvu sadarbību pārbaužu veikšanas un minētās vienošanās noslēgšanas etapos un vērš Klientu un partneru uzmanību uz to, ka minētais lēmums nekādā veidā neietekmēs Klientu apkalpošanu un Bankas darbību. Banka turpina savu attīstību saskaņā ar agrāk apstiprināto stratēģiju un plāno turpināt sadarbību ar FKTK ar mērķi uzlabot visa Latvijas banku sektora reputāciju un paaugstināt tā starptautisko konkurētspēju. Administratīvā līgumā noteiktās saistības būtiski neietekmēs Bankas finanšu rādītājus.

Attiecībā uz FKTK pārbaudi, kas tika veikta pamatojoties uz FIB sniegto informāciju par to, ka virkne Latvijas kredītiestāžu ir tikušas izmantotas, lai apietu starptautiskās sankcijas attiecībā uz Ziemeļkoreju ir svarīgi atzīmēt, ka: “FKTK Bankas darbībā nekonstatēja apzinātu un tīšu Regulas Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku prasību pārkāpumu. Banka apzinās starptautisko sankciju striktas ievērošanas nozīmīgumu un savu iekšējās kontroles sistēmu veido saskaņā ar skaidru minētā principa izpratni,” paskaidro AS “Reģionālā investīciju banka” valdes loceklis Aleksandrs Jakovļevs.