04. jan. Arhīvs

Jaunas prasības Klientu izpētei finanšu institūcijās

 

Informējam jūs par to, ka stājās spēkā jaunas prasības Klientu izpētei finanšu institūcijās.

2013.gada 29.maijā Latvija parakstīja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) daudzpusējo konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā (turpmāk – ESAO Konvencija). ESAO Konvencija 2014.gada 8.maijā tika ratificēta Latvijas Republikas Saeimā, pieņemot Likumu “Par Konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā”, un 2014.gada 15.maijā tā stājas spēkā.

Pievienojoties ESAO Konvencijai tiek ievērots vienotais ziņošanas standarts jeb CRS (Common Reporting Standard), kuru pēc G20 ierosinājuma ir izstrādājusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) un kas finanšu institūcijai uzliek par pienākumu sniegt informāciju par kontu turētājiem – citu valstu nodokļu maksātājiem – savas valsts nodokļu administrācijai, kura veic informācijas apmaiņu ar citu valstu nodokļu administrācijām.

Jaunās prasības no 2016.gadā 1.janvāra paredz Latvijas Republikas finanšu institūcijām identificēt Klienta nodokļu rezidences valsts, nodokļu maksātāja numuru un sniegt šo informāciju LR Valsts Ieņēmumu dienestam.

 AS „Reģionālā investīciju banka” saistības:

AS „Reģionālā investīciju banka”  ir uzņēmusies saistības ievērot augstāk minēto starptautisko normatīvo aktu. Tādēļ banka sazināsies ar Klientiem un Klienta beneficiāriem (patiesā labuma guvējiem), lai saņemtu papildu informāciju vai dokumentus, kas apstiprina Klienta vai tā beneficiāra nodokļu rezidenci un nodokļu maksātāja numuru. Tas neietekmēs Klienta ikdienas darbību ar kontiem.

Klienta saistības pret AS „Reģionālā investīciju banka”:

AS „Reģionālā investīciju banka” aicina Klientus rūpīgi izpētīt informāciju, kas saistīti ar viņu un beneficiāra nodokļu rezidenci un nekavējoties informēt banku par izmaiņām iepriekš iesniegtajā informācijā, kā arī sniegt visu pieprasīto informāciju vai dokumentus, kas var ietekmēt nodokļu rezidences valsts noteikšanu.

Apmaiņa notiks starp visām ES dalībvalstīm un citām valstīm, kas ir pievienojušās OECD Konvencijai. Informācijas apmaiņa tiks veikta par kontiem, kas pieder:
•Fiziskām personām;
•Juridiskiem nodibinājumiem;
•Pasīvām nefinanšu kompānijām, kuru beneficiārs ir dalībvalsts nodokļu rezidents.

Dalībvalstu saraksts var paplašināties, tāpēc Banka lūdz Jūs uzmanīgi sekot līdzi šai informācijai.

Pirmā informācijas sniegšana LR Valsts Ieņēmumu dienestam ir paredzēta:
•par jauniem kontiem (New Accounts) — ja konts ir atvērts pēc 31.12.2015. — pirmā informācijas sniegšana par kontiem, kas tiks atzīti par tādiem, par kuriem ir jāziņo 2017. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
•par esošiem kontiem (Pre-Existing Accounts) — ja konts atvērts līdz 31.12.2015. — pirmā informācijas sniegšana par kontiem, kas tiks atzīti par tādiem, par kuriem ir jāziņo 2017. gadā, un turpmāka informācijas sniegšana 2018. gadā par visiem šāda veida kontiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

Vairāk informācijas:

ESAO mājās lapā
http://www.oecd.org

Latvijas Republikas Saeima pieņemtais Likums “Par Konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā”
http://likumi.lv/doc.php?id=266161

Latvijas Valsts ieņēmumu dienests
www.vid.gov.lv

Papildu informāciju Jūs varat uzzināt, zvanot Klienta Info Servisam: 
 (+371) 67 359 000