06. apr. 2018

Par Bankas peļņas rādītājiem 2017.gadā

AS "Reģionālā investīciju banka" peļņa pagājušajā gadā bija 2,67 miljoni eiro

Latvijas "Reģionālās investīciju bankas" (RIB) peļņa pagājušajā gadā, pēc nerevidētiem datiem, bija 2,67 miljoni eiro, kas ir par 3,6% vairāk nekā 2016. gadā, liecina bankas publiskotais finanšu pārskats.

Bankā skaidroja, ka saistībā ar pēdējā laika notikumiem Latvijas finanšu tirgū Ministru kabinets ir izstrādājis likumprojektu par izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā attiecībā uz aizliegumu apkalpot čaulas kompānijas, kā rezultātā konsolidētajā un RIB gada pārskatā nepieciešams iekļaut papildus informāciju. Līdz ar to objektīvu iemeslu dēļ auditoru ziņojumu šogad nav iespējams iegūt likumā noteiktajā termiņā, RIB turpina aktīvi strādāt ar auditoriem pie nepieciešamās papildus informācijas sagatavošanas. Ņemot vērā neparedzētos apstākļus, šogad auditētais konsolidētais un RIB gada pārskats tiks publicēts pēc 1. aprīļa.

2017. gadā RIB pamatdarbības ienākumi bija 15 308 323 eiro, kas ir par 22% vairāk nekā 2016. gadā.

2017. gada decembrī bankas pārvaldībā uz klientu pilnvarojuma pamata nodoto akciju portfeļu vidējais neto ienesīgums sasniedza aptuveni 23%, kas RIB skatījumā ir ļoti labs rezultāts. Saskaņā ar bankai pieejamo publisko informāciju, panāktie rezultāti pārsniedz praktiski visu Latvijas tirgū piedāvāto akciju fondu sniegumu.

Ievērojami piesardzīgākas kredītpolitikas īstenošanas rezultātā par 6,5% samazinājās kopējais kredītportfeļa apjoms, taču tajā pašā laikā būtiski izmainījās tā struktūra - par 13,3% palielinājās īstermiņa kredītu apmērs, par 3,2% palielinājās Latvijas rezidentiem izsniegto kredītu īpatsvars un par 34% samazinājās kredītlīdzekļu apmērs, kuru atgūšanai ir uzsākts piedziņas process.

Gada laikā klienti ir dzēsuši kredītsaistības 32,7 miljonu eiro apmērā, RIB ir izsniegusi jaunus kredītus 33,5 miljonu eiro apmērā. 2017. gada 31. decembrī kredītportfeļa apmērs bija 126 miljoni eiro

2017. gada 1. decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) noteica individuālo kapitāla pietiekamības prasību RIB grupai 13,2% apmērā. Tomēr banka to ir pārsniegusi - 2017. gada 31. decembrī rādītājs bija 29,74%, kas ietver arī kapitāla rezerves saglabāšanu 2,5% apmērā. Banka nodrošina likviditātes rādītāja atbilstību FKTK noteiktajam minimumam 60% apmērā, un 2017. gada beigās likviditātes rādītājs sasniedza 73,46%.

Visā pagājušā gada laikā ne tikai RIB, bet arī visai nozarei aktuāls bija jautājums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, tāpēc pārskata periodā banka turpināja pievērst īpašu uzmanību iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai, jaunu IT risinājumu ieviešanai, kas ļautu maksimāli optimizēt gan iekšējos, gan ārējos procesus, kā arī nodrošināt daudzajos normatīvajos aktos paredzēto prasību izpildi.

Pārskata periodā RIB turpināja jau 2015. gadā uzsākto darbu pie ar klientu bāzi saistītā riska mazināšanas, kā rezultātā 2017. gada laikā klientu skaits samazinājās par 20%, kas liecina par panākto Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska ekspozīcijas samazināšanos.

Klientu bāzes samazināšanās rezultātā samazinājās arī pārskata par finanšu stāvokli rādītāji, noguldījumu apjoms gada laikā saruka par 30,73%.

No 2016. gada jūlija līdz 2017. gada maijam FKTK bankā veica vairākas pārbaudes, kuras aptvēra deviņu gadu periodu no 2008. gada līdz 2016. gadam. Rezultātā 2017. gada 26. jūnijā banka un FKTK noslēdza administratīvo līgumu, kura ietvaros RIB apņēmās samaksāt naudas sodu 570 000 eiro apmērā.

Bankas padomes apstiprinātās stratēģijas ietvaros RIB 2018. gadā turpinās attīstīt jauno biznesa modeli, darbs pie kura ir uzsākts jau 2016. gadā. Šā biznesa modeļa ietvaros bankas sekmīga attīstība vairs netiek saistīta ar pārvedumu biznesu, bet balstās uz mūsdienīga bankas produktu klāsta piedāvāšanu saviem klientiem kombinācijā ar augstu klientu apkalpošanas kvalitāti un individuālu pieeju katram klientam. Banka īpašu uzmanību 2018.gadā pievērsīs investīciju un kreditēšanas produktu segmenta attīstībai.

Pēc aktīvu apmēra "Reģionālā investīciju banka" 2017. gada septembra beigās bija 11. lielākā banka Latvijā. Bankas lielākais akcionārs netiešā veidā ir Jurijs Rodins no Ukrainas.