26. apr. 2018

Par neatkarīgu revidentu ziņojumu

AS “Reģionālā investīciju banka” ir saņēmusi neatkarīgu revidentu ziņojumu un publicējusi auditēto konsolidēto un Bankas gada pārskatu par 2017. gadu.

AS “Reģionālā investīciju banka” ir saņēmusi neatkarīgu revidentu ziņojumu un publicējusi auditēto konsolidēto un Bankas gada pārskatu par 2017. gadu.  

Ņemot vērā pēdējos notikumus Latvijas finanšu sektorā, auditēts konsolidētais un Bankas gada pārskats par iepriekšējo gadu šogad objektīvu iemeslu dēļ tika sagatavots vēlāk nekā ieplānots. Konstruktīvi sadarbojoties ar starptautiskās kompānijas Ernst & Young auditoru komandu, Banka šī gada 17. aprīlī saņēma revidentu ziņojumu un parakstīja auditēto konsolidēto un Bankas gada pārskatu par 2017. gadu. 

Pagājušais gads bija izaicinājumiem bagāts, tomēr, neskatoties uz nelabvēlīgajiem ārējiem faktoriem, 2017. gads Bankai bija diezgan veiksmīgs. Bankas tīrā peļņa sasniedza 2,7 miljonus euro, kas par 5,43% pārsniedz 2016. gada rezultātu. Pašu kapitāla atdeves (ROE) un aktīvu atdeves (ROA) rādītāji gada griezumā ir sasnieguši attiecīgi 6,74% un 0,65%.

“AS “Reģionālā investīciju banka” biznesa modeļa pārveidošanas process bija sācies vēl 2016. gadā. Jauna biznesa modeļa ietvaros Bankas sekmīga attīstība vairs netiek saistīta ar pārvedumu biznesu, bet balstās uz mūsdienīga bankas produktu klāsta piedāvāšanu saviem Klientiem kombinācijā ar augstu Klientu apkalpošanas kvalitāti un individuālu pieeju katram Klientam”, - stāsta Bankas valdes priekšsēdētāja p. i. Aleksandrs Jakovļevs.

Atbilstoši savai attīstības stratēģijai pagājušajā gadā Banka turpināja pilnveidot tādus banku pakalpojumu segmentus kā investīciju produkti, kreditēšanas un e-komercijas pakalpojumi. 2017. gadā Bankas pārvaldībā uz Klientu pilnvarojuma pamata nodoto akciju portfeļu vidējais neto ienesīgums sasniedza aptuveni 23%, kas Bankas skatījumā ir lielisks rezultāts. Saskaņā ar Bankai pieejamo publisko informāciju panāktie rezultāti pārsniedz praktiski visu Latvijas tirgū piedāvāto akciju fondu sniegumu. Vēl viens 2017. gada sasniegums investīciju pakalpojumu spektrā ir investīciju depozīta „ASV tehnoloģiju nozare“ pirmās programmas īstenošana. Programma noslēdzās 2018. gada janvārī un tās ienesīgums sasniedza 3,5% gadā.

Ievērojami piesardzīgākas kredītpolitikas īstenošanas rezultātā par 6,5% samazinājās kopējais kredītportfeļa apjoms, taču tajā pašā laikā būtiski izmainījās tā struktūra: par 13,3% palielinājās īstermiņa kredītu apjoms, par 3,2% palielinājās Latvijas Republikas rezidentiem izsniegto kredītu īpatsvars un par 34% samazinājās kredītlīdzekļu apjoms, kuru atgūšanai ir uzsākts piedziņas process. Gada laikā Klienti ir dzēsuši kredītsaistības 32,7 miljonu euro apmērā, Banka ir izsniegusi jaunus kredītus 33,5 miljonu euro apmērā. 2017. gada 31 decembrī kredītportfeļa apjoms bija 126 miljoni euro.

Pozitīvu dinamiku demonstrē arī ar maksājumu karšu pieņemšanu saistītie pakalpojumi (e-Commerce). Darījumu skaits, kuros ir izmantoti Bankas POS termināli, pārskata gada laikā palielinājās par 144%, savukārt elektroniskās komercijas apgrozījums pieauga par 246%.

2018. gadā Banka turpina pārveidot savu biznesa modeli. Viens no šī procesa mērķiem ir turpināt samazināt Klientu bāzes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) riska ekspozīciju. Būtisks progress šī mērķa sasniegšanā tika novērots jau 2016. - 2017. gadā, kad Banka ieguldīja lielus resursus, lai NILLTF novēršanas procesi atbilstu augstākajiem pasaules standartiem. 

Vēl viens likumsakarīgs solis darbā pie Klientu bāzes “deriskinga” būs grozījumi Latvijas Republikas likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanu" (turpmāk tekstā – Likums), kurus ir plānots pieņemt 2018. gada aprīļa beigās un kuri paredz čaulas kompāniju (shell company) apkalpošanas ierobežojumus. Ņemot vērā plānoto grozījumu saturu, Bankas vadība vērtē, ka nav būtiska pamatojuma sagaidīt tāda scenārija attīstību, kas spēs negatīvi ietekmēt Bankas jauna biznesa modeļa stabilu realizēšanu. Banka ir veikusi plānoto ierobežojumu ietekmes uz Klientu bāzi modelēšanu, kā arī likviditātes stresa testus, kas demonstrē Bankas spēju pilnā apjomā pildīt savas saistības pret Klientiem un Partneriem, kā arī turpināt uz tālāku veiksmīgu attīstību un rādītāju uzlabošanu orientētu Bankas darbību jaunajos apstākļos.

Auditēts konsolidētais un Bankas gada pārskats ir pieejams šeit.