Tirdzniecības finansēšana

Mums ir ievērojama pieredze Tirdzniecības finansēšanā, tāpēc saviem klientiem varam nodrošināt ātru un profesionālu servisu. Ja jūs aktīvi nodarbojaties ar preču eksportēšanu vai importēšanu un regulāri iegādājaties preci no ārvalstu partneriem vai pārdodiet tiem savu preci, tad izvēlēties kādu no Dokumentāro operāciju pakalpojumiem, ar kuru palīdzību varam samazināt jūsu darījumu riskus.

Dokumentārās operācijas

 
Dokumentārās operācijas ir bankas pakalpojumu kopums, kurus plaši izmanto starptautiskajā tirdzniecībā, lai pasargātu darījumu dalībniekus no iespējamiem riskiem, tādiem kā piegādes, apmaksas, valūtu svārstību, juridiskajiem un citiem ar uzņēmējdarbību saistītiem riskiem. 

Akreditīvi

 
Akreditīvs ir tā izdevējbankas neatsaucamas saistības samaksāt akreditīva saņēmējam noteiktu naudas summu saskaņā ar akreditīva nosacījumiem, pretī saņemot akreditīva nosacījumiem atbilstošus dokumentus. Akreditīvam ir apmaksas instrumenta funkcijas, tas ir drošības līdzeklis, ar kura palīdzību gan importētājam, gan eksportētājam ir finansēšanas iespējas.
 
 
Eksportētāja ieguvumi:
 
 • Izslēgts risks, ka pircējs var atteikties no preces vai nespēj veikt apmaksu, jo piemīt bankas neatsaucamas apmaksas saistības;
 • Akreditīvs varkalpot kā finansēšanas instruments.
 
Importētāja ieguvumi:
 
 • Preču kvalitāti un apjomu nodrošina pieprasīto un iesniegto dokumentu sastāvs;
 • Apmaksa tiek veikta tikai pret dokumentiem, kas atbilst akreditīva prasībām.
 
*Nodrošinājums - preces importētājam nepieciešams savlaicīgi rezervēt naudas līdzekļus apmaksai. Par nodrošinājumu var kalpot naudas līdzekļi bankā vai cits bankai pieņemams nodrošinājums.
 
Akreditīvu darījumi tiek veikti saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) Vienotie noteikumi „Kredīta vēstuļu vienotās paražas un prakse” (ICC publikācija Nr. 600, 2007.g.).
 

Dokumentārais inkaso

 
Veicot dokumentāro inkaso, pircēja un pārdevēja bankas kalpo kā starpnieki, ar kuru palīdzību pārdevējs nodod pircējam ar preces nosūtīšanu saistītos un tās saņemšanai nepieciešamos dokumentus. Banka iesniegtos dokumentus nodod pircējam apmaiņā pret tūlītēju samaksu vai arī pret atliktā maksājuma saistību apstiprinājumu. 
Pievērsiet uzmanību, ka dotā norēķinu forma neietver iesaistīto banku saistības un bankas nevar ietekmēt pircēja izvēli veikt vai neveikt samaksu. Dokumentāram inkaso ir apmaksas instrumenta funkcijas.
 
 
Eksportētāja ieguvumi:
 
 • Zemākas izmaksas kā akreditīvam;
 • Darbības tiek veiktas secīgi- nogādā dokumentus, saņem apmaksu.
 
Importētāja ieguvumi:
 
 • Zemākas izmaksas kā akreditīvam;
 • Izvēles iespēja veikt vai neveikt samaksu;
 • Nav nepieciešams savlaicīgi rezervēt naudas līdzekļus apmaksai vai veikt priekšapmaksu;
 • Preču kvalitāti un apjomu nodrošina pieprasīto un iesniegto dokumentu sastāvs.
 
Dokumentārā inkaso darījumi tiek veikti saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) Vienotie noteikumi „Inkaso vienotie noteikumi” (ICC publikācija Nr. 522, 1995.g.).

 

Bankas garantija

 
Garantija ir tās izdevējbankas neatsaucamas saistības veikt tūlītēju maksājumu garantijas saņēmējam, ja garantijas saņēmējs ir iesniedzis atbilstošu prasību, saskaņā ar garantijas noteikumiem.
Bankas garantija tiek plaši izmantota gan vietējā uzņēmējdarbībā, gan starptautiskajā tirdzniecībā.
Bankas garantijai ir drošības līdzekļa funkcijas, kas kalpo kā atlīdzības instruments par neērtībām, kuras radušās garantijas pieprasītāja pienākumu neizpildes gadījumā.
 
Garantijas pieprasītāja (klients) ieguvumi:
 
 • Saistību nodrošinājumam paredzētie naudas līdzekļi glabājas bankā;
 • Garantijas prasības apmaksa tiek veikta tikai pēc atbilstoša pieprasījuma saņemšanas.
 
Garantijas saņēmēja ieguvumi:
 
 •  Ir saņemtas neatsaucamas bankas saistības veikt tūlītēju maksājumu, ja netiek pildīti garantētie pienākumi.
 
*Nodrošinājums - garantijas pieprasītājam, bankas klientam, nepieciešams savlaicīgi rezervēt naudas līdzekļus iespējamo saistību izpildei. Par nodrošinājumu var kalpot naudas līdzekļi bankā vai cits bankai pieņemams nodrošinājums.
 
Garantiju darījumi tiek veikti saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības Palātas (ICC) Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees) (ICC publikācija Nr. 758, 2010.g.)