Iekšējās kontroles sistēma

RIB ievēro LR un starptautiskos tiesību aktus, kas reglamentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma, proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju prasību ievērošanu (NILLTPFN/Sankcijas). RIB iekšējā kontroles sistēma ir izveidota balstoties uz „KYC - Pazīsti savu Klientu” pamatprincipiem.

Būtiskākie procesi, kas nodrošina NILLTPFN/Sankciju jomas risku pārvaldību:

 
 • Risku identifikācija un novērtēšana
 • Pienācīga NILLTPF un sankciju risku pārvaldība
 • Trīs aizsardzības līniju princips
 • Aizdomīgu finanšu darījumu atklāšana un ziņošana
 • Klienta darbības un darījumu uzraudzība
 • ANO,OFAC, ES, LR noteikto sankciju ievērošana
 • Potenciālā klienta akceptēšanas procedūras:
  • Klienta identifikācija, verifikācija
  • Patiesā labuma guvēja noskaidrošana un apstiprināšana
  • Plānotās sadarbības būtības noskaidrošana (Klienta partneru,darbības shēmas, naudas līdzekļu izcelsmes un labklājības noskaidrošana un pārbaude)
  • Klienta riska profila noteikšana, lēmumu pieņemšana un uzskaite
 • Informācijas plūsmas pārvaldība - informācijas saglabāšana un regulāra atjaunināšana
 • Bankas darbinieku nepārtrauktā apmācība.